Towes Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o zapoznanie się z treścią zapytania i potencjalne złożenie oferty do zamówienia:

 • na wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do realizacji projektu pod roboczą nazwą: „Nowa generacja sprężyn o zwiększonej wytrzymałości zmęczeniowej” – Działanie 1.1, Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Szczegóły zamówienia są dostępne pod linkiem: Link do zapytania

Termin składania ofert: 13.12.2017

Zapraszamy

Zapytanie oznaczono nazwą i numerem:
„Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą – edycja 3”– oznaczenie: T/052017/BUD3
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie do produkcji sprężystych elementów wielokształtowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody kształtowania poprzez miejscowe oddziaływanie indukcyjne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07-11-2017, godz. 16.00

Link do dokumentacji budowlanej (zapytanie, projekty budowlane i inne):
LINK DO DOKUMENTACJI: https://1drv.ms/f/s!Ahl7zw9zKTKvnAYStKpc0QwKNUhb

Link do treści ogłoszenia na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1063916

Zapraszamy do skladania ofert
Zarzad Towes Sp. z o.o.

Wyniki postępowania:

KOME POLSKA Sp. z o.o.
ul. Modra 90/108, 02-661 Warszawa
Data wpływu oferty: 07.11.2017, godz. 14.00
Cena oferty: 2.900.000,00 zł netto + VAT = 3.567.000 zł brutto

Zamówienie dotyczy zakupu następujących produktów:

Zadanie 1 – urządzenie drukujące wg specyfikacji

Zadanie 2 – sprzęt komputerowy wg specyfikacji

Zadanie 3 – oprogramowanie wg specyfikacji

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączonych dokumentach dostępnych pod linkiem: LINK DO DOKUEMNTACJI

Termin składania ofert: 18-09-2017

Zapraszamy do składania ofert.

=======================================

Komunikat nr 1 z dn. 14-09-2017

 1. Pod linkiem dodano zaktualizowany załącznik nr 3 uszczegóławiający treść opisu zamówienia dla Zadania 3 (oprogramowanie CAD) – aktualizacja jest wynikiem pytań Wykonawców z prośbą o doprecyzowanie oczekiwań.
 2. Pod linkiem zamieszczono również plik FAQ (z listą pytań i odpowiedzi wg stanu na dzień 14-09-2017)
 3. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Koniec komunikatu.

Zadanie 1 – urządzenia drukujące
Wykonawca: RICOH POLSKA Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa
Cena oferty: 12.000 zł netto
Data wpływu oferty: 18-09-2017

Zadanie 2 – sprzęt komputerowy
– brak ofert spełniających wymagania Zamawiającego –
W zakresie Zadania 2 – postępowanie nierozstrzygnięte.

Zadanie 3 – oprogramowanie
Wykonawca: SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków
Cena oferty: 26.399,68 zł netto
Data wpływu oferty: 18-09-2017

Komunikat dodatkowy:

W zakresie Zadania 2 – ogłoszenie zostaje wznowione:

Treść i wyniki postępowania zostaną zamieszczone pod linkiem do ogłoszenia o adresie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1057594

Zapytanie oznaczono nazwą i numerem:
„Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą”  – oznaczenie: T/052017/BUD (2)
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu ppt. „Wdrożenie do produkcji sprężystych elementów wielokształtowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody kształtowania poprzez miejscowe oddziaływanie indukcyjne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19-07-2017, godz. 23.59
UWAGA ZMIANA TERMINU – NOWY TERMIN: 24-07-2017, godz. 12.00
Link do dokumentacji budowlanej (zapytanie, projekty budowlane i inne):    Link do dokumentacji
Zapraszamy do skladania ofert
Zarzad Towes Sp. z o.o.

Komunikat nr 1 z dn. 13-07-2017

 1. W SIWZ w rozdziale VII – Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu w lit. h – wprowadza się następującą zmianę:

– odwołanie pierwotne odnosiło się do pkt. VI 1.e. lit. c

– prawidłowe odwołanie brzmi: pkt. VI 1.e lit. b

co powoduje, że wartość polisy OC powinna być nie mniejsza niż wartość robót przedstawionych w ofercie.

 1. W SIWZ w rozdziale VII w lit. i – odwołanie do deklaracji o której mowa w pkt. VI 1.e lit. b – wprowadza się następującą zmianę:

– punkt w lit. i – zostaje skreślony

 1. W odniesieniu do zdolności finansowej i jej potwierdzenia, tj. „średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 2 mln. zł,”

Informujemy, że Zamawiający zaakceptuje przedstawienie np. rachunku zysków i strat za wymagany okres lub minimum oświadczenie osoby reprezentującej Wykonawcę, że średnioroczny przychód Wykonawcy spełnia taki wymóg – jeśli tego typu dane są poufne w ramach organizacji.

 1. Pkt. IV – opis przedmiotu zamówienia, cz. B, pkt. 9 znajduje się zapis:

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że może w istotny sposób ograniczyć wartość zamówienia w przypadkach:

 1. a) konieczności ograniczenia wartości inwestycji z uwagi na ograniczenia finansowe, nie powodujące istotnej zmiany wpływającej na finalną realizację inwestycji, i nie powodujące ograniczenia funkcjonalno – użytkowego budynku
 2. b) w przypadku realizacji inwestycji nie gwarantujących realizację i finalne wykonanie prac w terminach przewidzianych umową
 3. c) w przypadku rażąco niskiego jakościowo wykonania prac odbiegającego od przyjętych standardów materiałowych

 

Wprowadza się następującą zmianę:

– skreśla się punkt a)

 

 1. Zamawiająca zamieszcza dokumentację uzupełniającą oraz tzw. FAQ czyli listę pytań i odpowiedzi wg stanu na dzień 13-07-2017

 

 1. ZMIENIA SIĘ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin pierwotny składania ofert: 19-07-2017, godz. 23:59

Termin obowiązujący (zmieniony): 24-07-2017, godz. 12.00

======= koniec komunikatu =====

Komunikat nr 2 z dn. 21-07-2017

Dodano pod linkiem do dokumentacji folder Uzupełnienie 2 (również w załączeniu)

Dokumentacja zamieszczona ma ułatwić wycenę zewnętrznej instalacji elektrycznej. Plik „PW_IE-04_PARTER_OSWIETLENIE.pdf”

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

======= koniec komunikatu =====

Wynik postępowania:

Postępowanie nierozstrzygnięte – z uwagi na brak możliwości zawarcia umowy na warunkach zamówienia, przy zakładanym horyzoncie inwestycyjnym.

Zapytanie oznaczono nazwą i numerem:
„Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą”  – oznaczenie: T/052017/BUD
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu ppt. „Wdrożenie do produkcji sprężystych elementów wielokształtowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody kształtowania poprzez miejscowe oddziaływanie indukcyjne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12-06-2017, godz. 16.00
Link do dokumentacji budowlanej (zapytanie, projekty budowlane i inne):    Link do dokumentacji
Zapraszamy do skladania ofert
Zarzad Towes Sp. z o.o.
Ogłoszenie o wyniku:
W ramach zamówienia nie wybrano żadnego wykonawcy. Bez rozstrzygnięcia.

Zapytanie oznaczono nazwą i numerem:

„Wynajem urządzeń linii technologicznej do produkcji próbek na cele badań B+R” – oznaczenie: T/02/05/1.2

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Budowa modelu osiadania sprężyn i jego zastosowanie do celów automatyzacji produkcji sprężyn naciskowych szlifowanych ze wstępnym blokowaniem” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach działania Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami udostępniono pod poniższym linkiem aktywnym:

Link do dokumentacji zamówienia

Termin składania ofert: 05-06-2017

Zapraszamy do składania ofert.

Zarząd Towes Sp. z o.o.

=================================
Komunikaty w ramach zamówienia:

— obecnie brak komunikatów —

Komunikat o wyborze wykonawcy z dn. 23-06-2017

W wyniku oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia następującego wykonawcę:

AMS Technology

NIP: 1230957392

Zapytanie oznaczono nazwą i numerem:
„Zakup materiałów do produkcji próbek na potrzeby prac B+R” – Sygnatura zamówienia: T/01/05/1.2

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Budowa modelu osiadania sprężyn i jego zastosowanie do celów automatyzacji produkcji sprężyn naciskowych szlifowanych ze wstępnym blokowaniem” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach działania Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami udostępniono pod poniższym linkiem aktywnym:

Link do dokumentacji zamówienia

Termin składania ofert: 23-05-2017

Zapraszamy do składania ofert.

Zarząd Towes Sp. z o.o.

=================================

Komunikaty w ramach zamówienia:

W odniesieniu do przedmiotowego zamówienia nr T/01/05/1.2, Zamawiający ogłasza komunikat nr 1 (wraz ze zmianą załącznika nr 1)

Komunikat nr 1 z dn. 17-05-2017

 1. Zamawiający zmienia formularz ofertowy w zakresie tabeli do wyceny zamówienia z uwagi na oczywiste pomyłki, związane z błędnym wskazaniem pozycji objętych tzw. podatkiem VAT odwróconym. Nie ulega zmianie specyfikacja zamówienia ani ilości – zmiany wynikają jedynie z błędnego pogrupowania pozycji wg stawki podatku VAT.
 2. Wydłużeniu ulega maksymalny termin realizacji zamówienia i zostaje ustalony do dnia 30-07-2017 (pierwotny zapis 30-06-2017) (pkt. 5 formularza ofertowego; pkt. VI. ust. 6 treści Zapytania ofertowego)
 3. Pozostałe zapisy i warunki zamówienia nie ulegają zmianie.
 4. Wprowadzone zmiany pozostają bez wpływu na zmianę terminu składania ofert.
 5. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
 6. Pod udostępnionym linkiem do dokumentacji z dniem ogłoszenia zamieszczono zaktualizowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 7. Zmiany zostają wprowadzone z dniem ogłoszenia, tj. z dn. 17-05-2017

Zarząd Towes Sp. z o.o.

=============

Komunikat o wyborze wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrano następującego wykonawcę:

4TECH S.C. P.Radomski, D.Kozłowski
Ul. Słowackiego 33
21-400 Łuków

Ocena punktowa oferty: 100 %

Zapytanie oznaczono nazwą i numerem:
„Dostawa maszyn i urządzeń do uruchomienia linii produkcyjnej sprężyn specjalistycznych oraz doradztwa na potrzeby jej uruchomienia” – Sygnatura zamówienia: T/092016/MASZ

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie do produkcji sprężystych elementów wielokształtowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody kształtowania poprzez miejscowe oddziaływanie indukcyjne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami udostępniono pod poniższym linkiem aktywnym:

https://1drv.ms/f/s!Ahl7zw9zKTKvjyWLkLVQ7dz125U-

Termin składania ofert: 03-10-2016

Zapraszamy do składania ofert.

Zarząd Towes Sp. z o.o.

=================================

Komunikat nr 1 (27.09.2016) do zapytania ofertowego nr T/092016/MASZ

Tytuł: Zmiana terminu składania ofert

Zarząd spółki Towes informuje, że termin składania ofert zostaje wydłużony i ustalony na dzień wskazany poniżej.

Aktualny termin składania ofert: 13-10-2016

Zarząd Towes Sp. z o.o.

=====================

Komunikat nr 2 (17.10.2016) do zapytania ofertowego nr T/092016/MASZ

Tytuł: Wyniki oceny ofert – wybór wykonawcy

Zarząd spółki Towes informuje, że w wyniku oceny ofert dokonano wyboru następującego wykonawcy:

IDF Infra Sp. z o.o. z siedzibą 04-871 Warszawa, ul. Bobrowiecka 55J

Zarząd Towes Sp. z o.o.

Skip to content